Ontwenningsprogramma

Lichamelijk ontwennen en jezelf weer leren kennen

Ontwenningsprogramma

Een opname in het ontwenningsprogramma duurt ongeveer 6 weken. Je verblijft dag en nacht in de leefgroep, ook in het weekend. Gemiddeld zijn er 8 à 9 bewoners op de afdeling.

Het lichamelijk ontwennen staat centraal in de eerste periode van opname. Daarnaast krijg je terug regelmaat en structuur in je dagelijkse leven. Ook leer je jezelf opnieuw kennen zonder druggebruik. Het intens samenleven met je medebewoners is daarbij een belangrijke steun.

Later in het programma bekijken we samen wat je in de toekomst kan helpen om clean te blijven en word je, indien je dit wenst, doorverwezen naar een vervolgbehandeling (ambulante gesprekken, langdurige opname, ...).

In het ontwenningsprogramma kan je worden opgenomen wanneer je drugs gebruikt (al dan niet in combinatie met alcohol of medicatie) en je hierdoor problemen hebt op verschillende vlakken.

Het druggebruik van mensen die in het ontwenningsprogramma terecht komen wordt problematisch genoemd. Je hebt het gevoel dat het druggebruik je leven in zijn greep houdt, dat je doen en laten erdoor wordt bepaald. Vaak heb je zelf al verschillende keren geprobeerd om je druggebruik onder controle te krijgen, maar slaag je er niet in.

Daarnaast ontstaan er moeilijkheden op andere levensdomeinen. Je gezondheid gaat stelselmatig achteruit, er is geen regelmaat meer in je slaap- en eetpatroon. Relaties die vroeger belangrijk waren komen onder druk te staan. Familie en vrienden merken dat je gedrag verandert, je reageert bijvoorbeeld vaker kortaf of je trekt je meer terug dan voordien. Naar school gaan of gaan werken wordt moeilijker om vol te houden. Soms ontstaan er geldproblemen of problemen met de politie en het gerecht.

Ontwennen betekent bij ons niets meer gebruiken. Indien nodig wordt er substitutie-medicatie voorgeschreven om de fysieke en psychische klachten bij de ontwenning te milderen. Soms worden er psychofarmaca voorgeschreven.

Zowel mannen als vrouwen kunnen bij ons worden opgenomen. De leeftijd van de bewonersgroep varieert tussen 18 en 50 jaar.
Het grootste gedeelte van je verblijf wordt betaald door het ziekenfonds. Je betaalt enkel het wettelijke remgeld dat afhangt van je verzekeringsstatuut (loontrekkende, persoon ten laste, invalide, ...). Dat bedrag schommelt tussen € 150 en € 500 per maand. Bijkomende kosten zijn: een bezoek aan de tandarts of een andere gespecialiseerde medische verzorging, aankoop van tabak of postzegels, hygiëneproducten, een beperkte bijdrage voor weekenduitstappen en persoonlijke telefoons. Bij opname wordt hiervoor een waarborgsom gevraagd.

Vaak gestelde vragen

Bij opname is het belangrijk dat je in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast breng je indien mogelijk een waarborg van € 170 mee. Dit geld wordt gebruikt om bijkomende kosten te betalen, zoals een bezoek aan de tandarts en andere onvoorziene kosten. € 15 Hiervan wordt aan de kant gelegd voor als je toch onverwacht vertrekt en met het openbaar vervoer moet reizen. De rest van het geld wordt afgetrokken van je te betalen factuur. Indien je geen geld bij hebt bij opname, kunnen we je bij vertrek geen geld meegeven. Je brengt liefst ook klevertjes mee van de mutualiteit. Dit hebben we nodig om je dossier in orde te maken. Als kledij heb je vooral alledaagse- en sportkledij (en zwemgerief) nodig. Je mag eigen hygiëneproducten meebrengen maar deze zijn ook voorhanden bij ons. Sigaretten worden enkel in een gesloten verpakking meegebracht. Bij ons kan je enkel tabak kopen. Waardevolle voorwerpen (mp3-speler, radio, …), lakens en handdoeken laat je beter thuis.

Wanneer je ernstige problemen ondervindt door het gebruik van drugs, heb je tijd nodig om je gewoontes te wijzigen. Vaak volstaat een opname van 6 weken in het ontwennings-programma niet. De opname in het ontwenningsprogramma is een eerste duidelijke en belangrijke stap. Halfweg het programma starten er individuele gesprekken. Er wordt nagedacht en uitgezocht welke hulp er nodig is na de opname. Het team geeft zijn eigen advies of mening over een mogelijke vervolgbehandeling, maar nodigt je vooral zelf uit om een keuze voor de toekomst te maken.

Er zijn verschillende richtingen waarin mensen verder kunnen verwezen worden. Vier ervan lichten we hier kort toe: Ambulante begeleiding, waarbij je regelmatig op gesprek gaat bij een hulpverlener, soms meermaals per week. De intensiteit van de behandeling wordt aangepast aan je hulpvraag. Een kortdurend therapeutisch programma, een residentieel programma van gemiddeld 10 maanden. De fase in de leefgroep is korter dan die in een therapeutische gemeenschap. Bewoners zetten snel stappen in de buitenwereld. Je hebt voldoende zelfcontrole en openheid nodig, alsook minstens één clean en ondersteunend contact in de buitenwereld. De therapeutische gemeenschap (TG), een langdurige residentiële behandeling. Alvorens aandacht te besteden aan zelfstandig wonen en gaan werken, wordt er gewerkt aan andere problemen (gedragsmatig, emotioneel, relationeel, schulden, gerecht, …). De opname in de leefgroep duurt 9 maanden. Nadien kan je overgaan naar de re-integratiefase waarin je overdag gaat werken of studeren en woont in het tussenhuis. Een residentieel programma binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Hier is er meer aandacht voor een eventuele bijkomende psychiatrische problemen.

Kiezen voor het ontwenningsprogramma is kiezen voor een intens samenleven met anderen: je leert van en door elkaar; je krijgt steun van medebewoners met gelijkaardige ervaringen; je legt rekenschap af aan de groep voor jouw gedrag en je houdt rekening met de opbouwende kritiek van de groep. Hier geldt: zwijgen is zilver en spreken is goud! Je doorloopt het ontwenningsprogramma aan de hand van individuele opdrachten, die je medebewoners mee evalueren; bij opname neemt je medebewoner peter/meter je onder de arm en later maak je zelf een nieuwkomer wegwijs. Er zijn gelijkenissen tussen hoe je omgaat met situaties in de groep en thuis of op je werk. Door het intens samenleven in deze hiërarchisch gestructureerde groep worden gedragspatronen vrij snel zichtbaar. Voor iedereen wat wils: oefenen in … opkomen voor jezelf, rekening houden met anderen, regels respecteren, verantwoordelijkheid opnemen. Het individuele proces dat je doormaakt wordt ondersteund en gestuurd vanuit je ervaringen in groep. Naast de 'werkmomenten' is er ook tijd voor leuke en ontspannende momenten in groep. Je draagt mee verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige omgeving in een groep waar mensen zich vrij voelen om aan therapie te doen. Dit groepsprogramma is geschikt voor iedereen die tot de vaststelling komt dat hij of zij er niet alleen uit geraakt én die weerbaar genoeg is om de druk van het samenleven in groep te dragen.

Het ontwenningsprogramma richt zich vooral tot jongvolwassenen. De meeste van onze bewoners hebben een leeftijd tussen 18 en 35 jaar. We merken dat mensen die ouder zijn dan 50 jaar, het moeilijk hebben om zich aan te passen aan de overheersend jongere cultuur. Minderjarigen kunnen beter geholpen worden binnen de jeugdhulpverlening. Wanneer zij daar niet terecht kunnen omwille van de ernst van hun druggebruik of omwille van andere moeilijkheden, zijn wij bereid om de vraag tot opname in overweging te nemen. Ouders en andere belangrijke steunfiguren of instanties worden dan nauw bij de behandeling betrokken.

Ja, dat kan. Hoewel we weten dat iedereen hoopt dat één opname zal volstaan, houden we rekening met de kans op één of enkele (her)opnames. Een (lange) geschiedenis van drugsverslaving herschrijf je niet op een dag. Periodes van ontwenning en terugval wisselen elkaar af. Een kort programma kan dan soelaas brengen. De opname in een ontwenningsprogramma vormt dan een belangrijk keerpunt in een chaotisch proces. Soms zijn meerdere opnames nodig om de draad weer op te pakken.

Je kiest zelf voor een opname en je beslist ook zelf om te vertrekken. Dat neemt echter niet weg dat in het ontwenningsprogramma geregeld mensen opgenomen worden onder druk van familie of van het gerecht. Ook dan beschouwen we het als je eigen keuze en je eigen verantwoordelijkheid hoe je met deze druk omgaat. Als je een verplichting hebt tot opname zullen wij duidelijke afspraken maken over wie er verwittigd mag of moet worden bij opname en vertrek. Mensen die gecolloqueerd zijn, kunnen enkel opgenomen worden in nazorg.

De Spiegel werkt nauw samen met TANDEM, een team van hulpverleners die je kunnen toeleiden naar de hulpverlening. Je kan je aanmelden bij TANDEM via de PSD, JWW, de medische dienst of het CGG in de gevangenis. Zij bekijken of je bij ons kan aangemeld worden.

Mensen die acuut psychotisch zijn, al dan niet ten gevolge van druggebruik, kunnen in eerste instantie niet in het programma worden opgenomen. Zij worden verwezen naar een psychiatrische setting tot hun toestand is gestabiliseerd. Later kan worden bekeken of een opname aangewezen is. Indien er twijfel bestaat over de draagkracht van de persoon in kwestie, wordt de haalbaarheid van een opname tijdens de intakeprocedure met de psychiater overlegd.

Je kan worden opgenomen zonder dat je een uitkering geniet. Vanuit onze sociale dienst wordt het nodige geregeld om je te voorzien van een inkomen.