Missie & Visie

Onze kernwaarden en aanpak

Missie

De Spiegel is een behandelcentrum voor mensen met een problematiek van verslaving aan drugs. We bieden een kwalitatief en gedifferentieerd ambulant en residentieel behandelaanbod waarin verantwoordelijkheid, solidariteit en wederzijds respect centrale waarden zijn op alle niveaus.

Visie

Engagement naar de cliënten en hun omgeving

We willen drugverslaafden motiveren en behandelen met het oog op een verbetering van de levenskwaliteit en dit met respect voor de beleving en de eigenheid van de cliënt. We staan open voor iedereen, ongeacht ras, nationaliteit, levensbeschouwing, geslacht, sociale of materiële status. De opvang en inbreng van familie, naaste omgeving en andere zorgverleners vinden we belangrijk.

We hanteren als belangrijke uitgangspunten: cliënten en hun families zijn een evenwaardige partner in het zorgproces, zelfhulp is een belangrijke pijler, zorg op maat van de cliënt, en het behandelaanbod is gedifferentieerd (evidence based, practice based en experience based). In onze residentiële afdelingen zijn verantwoordelijkheid, onderlinge solidariteit, betrokkenheid en waardegerichtheid belangrijke pedagogische en therapeutische werkmiddelen. We helpen mensen hun vrijheid te herwinnen op het verslavende product of – gedrag waardoor men terug een volwaardig lid kan worden van de maatschappij met zijn rechten en plichten. Cliënten die ambulant worden behandeld, worden beschouwd als volwaardige deelnemers van de samenleving en samen met hen gaan we, op hun tempo, op zoek naar hoe ze meer autonomie kunnen verwerven over hun verslaving en hoe ze een voor hunzelf betekenisvolle rol kunnen opnemen in het netwerk waartoe ze behoren

Engagement naar de maatschappij

We streven ernaar onze eigen werking in te schakelen in de ruimere keten van het totaal van initiatieven rond de drugproblematiek. We gaan samenwerkingsverbanden aan met de verschillende organisaties binnen de algemene hulp- en dienstverlening. We streven naar een optimale maatschappelijke inbedding van onze drughulpverlening en willen onze verantwoordelijkheid nemen naar de ruimere maatschappij.

Engagement naar een kwaliteitsstreven

Kwaliteit is een permanente zorg in onze organisatie. We streven naar een voortdurende kwaliteitsverbetering, niet alleen in de bewaking van onze interne en externe processen, maar ook door actief op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelingen in de verslavingszorg en door een bijdrage te leveren aan de groei van wetenschappelijke kennis met betrekking tot deze problematiek. Deze kennis willen we zowel binnen de eigen instelling als in de ruimere omgeving verspreiden.

Engagement naar het personeel

We willen gedreven werknemers op professionele basis tewerkstellen door ze binnen multidisciplinaire teams collegiaal en in participerend verband te laten samenwerken. We creëren een motiverend werkklimaat met ruimte voor zelfontplooiing en stimuleren onze medewerkers om zich permanent bij te scholen. De Spiegel wil een werkplek bieden waar mensen graag komen werken in een aangename, open werksfeer.