Privacy

Privacyverklaring De Spiegel

In De Spiegel behandelen we alle gegevens die ons verstrekt worden door cliënten, medewerkers en derden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens gebeurt op een professionele manier en met aandacht voor het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. We streven voortdurend naar verbetering, om een veilige informatieomgeving te creëren, en alle persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (GDPR/AVG).

Welke gegevens verzamelen we?

De SPIEGEL verzamelt geen persoonsgegevens bij vragen via e-mail of telefoon naar informatie over onze werking. De door jou via e-mail of telefoon verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je vraag of opmerking te beantwoorden.

DE SPIEGEL verzamelt wel persoonsgegevens bij aanmelding (aanvraag tot begeleiding) en bij opname. Dit gebeurt in DE SPIEGEL op de eerste plaats via de cliënt zelf, via zijn/haar naaste en soms via een verwijzer. We verzamelen enkel gegevens die nodig zijn om een goede dienstverlening te bieden in de loop van de aanvraag, de begeleiding en eventuele opvolging. Daarnaast zijn er bij residentiële opname of start van een ambulante begeleiding een aantal gegevens noodzakelijk voor de administratieve afhandeling. Het gaat hier om wettelijke gegevens voor facturatie en het verkrijgen van subsidies voor de dagelijkse werking. Deze diensten zijn ook gebonden aan de wet van de privacy. De verzamelde persoonsgegevens worden verder gebruikt om het aanbod van DE SPIEGEL te evalueren en te verbeteren. Deze verwerking gebeurt door een interne dienst en resulteert in een rapport met geanonimiseerde cijfers waarbij de privacy gegarandeerd is.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen, behalve als de cliënt hier persoonlijk en uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Hierbij wordt er steeds rekening gehouden met de regelgeving betreffende het beroepsgeheim. Een toestemming kan steeds ingetrokken worden.

DE SPIEGEL verzamelt persoonsgegevens van medewerkers, familieleden, leveranciers, sponsors, vrijwilligers, doorverwijzers en collega’s in het werkveld. Het betreft hier vnl. contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer en bankrekeningnummer (indien nodig) in functie van samenwerking en het verstrekken van dienstverlening.

Zoals bepaald is in de privacywet en de wet op de patiëntenrechten kan iedereen vragen om de eigen persoonsgegevens in te zien en om ze te laten wissen of te verbeteren. Dit in zover er geen wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren. Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van 30 jaar.

Voor bijkomende vragen kan je mailen naar info@despiegel.org

Voor bijkomende informatie – o.a. over je rechten – kan je terecht op: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/de-verschillende-rechten

Disclaimer e-mails

Dit e-mailbericht, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is afkomstig van De Spiegel vzw.

Privacybeleid

De Spiegel vzw hecht veel belang aan het respecteren van uw persoonlijke levenssfeer.

E-mailcommunicatie

De e-mail en informatie die u ons stuurt wordt vertrouwelijk behandeld.

We proberen uw e-mail zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we u geven ook echt van toepassing is op uw situatie.

De e-mail die wij u sturen is enkel aan u gericht. Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, verwijder de info dan uit uw computer en verwittig de afzender van de vergissing.

Bewaren van e-mails en gegevens

De e-mails die u ons stuurt worden tijdelijk bewaard. We doen dit om u beter te kunnen helpen in het geval u opnieuw contact met ons neemt. Als u niet wil dat we uw e-mail bewaren, laat dit dan weten.