Familie & vrienden

Ontdek hoe wij kunnen helpen

Ons zorgaanbod

De Spiegel heeft een ontwenningsprogramma en een therapeutische gemeenschap in Kessel-Lo en biedt daarnaast ook ambulante drugszorg aan in Asse, Halle & Dilbeek.

Kan ik mijn familie/vriend komen bezoeken?

Tijdens een opname is steun van familie en vrienden zeer belangrijk. Voor meer informatie over de bezoekregeling, kan u bellen naar het algemeen nummer in Kessel-Lo (016/46.10.18). U zal dan doorgeschakeld worden met de afdeling.

Kan ik mijn familielid, partner, vriend aanmelden?

Indien je denkt dat je familielid, partner of vriend behandeling nodig heeft, is het belangrijk dat hij/zij zelf contact opneemt met De Spiegel voor behandeling. Uiteraard willen we telefonisch het nodige doen om u op weg te helpen.

Kan ik zelf als familielid of partner hulp krijgen?

Indien je zelf hulp zoekt om je te laten ondersteunen in het omgaan met de verslavingsproblematiek van een familielid of je partner, kan je terecht in de ambulante centra te Asse, Halle of Dilbeek. Dit kan ook als je familielid of partner zelf niet in begeleiding is bij ons. Voor meer informatie neem je best een kijkje op de pagina van de ambulante afdeling.

Ons familiebeleid

Prioritair en afdeling overschrijdend is de keuze vanuit de organisatie om de familie zo maximaal mogelijk te betrekken bij het proces dat de cliënt aflegt tijdens de behandeling. Deze tekst gaat in op een aantal basisprincipes van familiewerking waar de verschillende deelwerkingen van de organisatie op gestoeld zijn. Per afdeling krijgt dit beleid een specifieke invulling. De wijze waarop dit per afdeling gebeurt kan men elders nalezen.

Wie?

Onder familie verstaan we alle naasten die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt. Dat kunnen ouders, partners, kinderen, maar ook andere vertrouwenspersonen zijn. 

Wat?

De Spiegel wil personen met een drugverslaving motiveren en behandelen met het oog op en verbetering van de levenskwaliteit. In de missie en visie van de Spiegel is het engagement naar de cliënten en hun omgeving een belangrijk gegeven. 

De Spiegel onderkent en respecteert de positie van de familie als een mogelijke partner in de behandeling, en dit met als doelstelling de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Waarom?

Omdat familie een belangrijke factor voor een succesvol herstelproces kan zijn, wordt de inbreng van familie als betekenisvol gezien. Vaak is het de familie die zorgt voor de continuïteit van het zorgtraject. 

Hoe?

Als waardevolle partner in de zorg dient de familie met respect bejegend te worden, gehoord te worden, de juiste informatie te krijgen, alsook zoveel mogelijk betrokken en ondersteund te worden. Dit zijn de basisprincipes van de familiewerking in De Spiegel van waaruit de omgang en communicatie met de familie vorm krijgen.

Familiebejegening

Indien mogelijk wordt er een samenwerkingsrelatie nagestreefd en onderhouden met de familie. Indien het contact met familie werd verbroken, zal er steeds worden nagegaan in overleg met de betrokkene(n) of herstel tot de doelstellingen van de behandeling behoort en zullen hiertoe de nodige inspanningen worden geleverd. Enkel mits goedkeuring en medeweten van de bewoner/cliënt worden er stappen hiertoe ondernomen. Op deze manier wordt de vertrouwensrelatie van de hulpverlener met de behandelde cliënt vooropgesteld. 

Informatieverstrekking

Het belang van het verstrekken van goede informatie aan familie wordt erkend zonder dat dit leidt tot aantasting van het recht op privacy van de cliënt. Het algemeen principe is dat persoonsgebonden informatie door de cliënt zelf wordt gegeven. Als de cliënt hiervoor toestemming geeft, geeft de hulpverlening deze persoonsgebonden informatie door in aanwezigheid van de cliënt. Wanneer een cliënt geen toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan familie, hebben familieleden het recht op het verkrijgen van niet- persoonsgebondeninformatie. Er wordt dan uitsluitend algemene informatie over het behandelaanbod verschaft.

Als een cliënt geen afspraken wil maken over het informeren van familie, gaat de hulpverlener actief na waarom dit het geval is. In gevallen waarin dit de hulpverlener redelijk lijkt, zal deze het advies geven aan de cliënt om de familie te informeren. De hulpverlener respecteert de uiteindelijke keuze van de cliënt. Afspraken over informatieverstrekking, of het nalaten hiervan, worden vastgelegd in het behandelingsplan.

De hulpverleners van de Spiegel beantwoorden vragen van familie zorgvuldig en met respect. Bij voorkeur wordt de familie doorverwezen naar een vaste contactpersoon van het team om informatie te verschaffen. 

Ondersteuning

Indien familie actief betrokken is bij het herstelproces van de cliënt kan familie terecht voor emotionele ondersteuning bij de Spiegel. Het gaat dan om het aanbieden van een luisterend oor voor familie doorheen de behandeling of de mogelijkheid voor de familie om de behandelaar aan te spreken. Dit kan telefonisch of via een individueel gesprek. Meervoudige partijdigheid kenmerkt de houding van de hulpverlener maar dient verenigbaar met het individuele proces van de behandelde bewoner of cliënt. Familie kan, indien aangewezen, doorverwezen worden naar een andere hulpverleningsinstantie, lotgenotengroepen,… 

Wanneer er vertrouwelijke informatie van een familielid ontvangen wordt, geeft men deze niet zonder toestemming van naastbetrokkene aan de cliënt. Indien de hulpverlener van mening is dat de door de familie verstrekte informatie van belang is om te bespreken met de cliënt, zal de familie gestimuleerd worden om hierover in dialoog te gaan met de cliënt. 

Transparantie en aanspreekbaarheid

Elke afdeling van de Spiegel heeft een brochure waarin het afdelingsspecifieke familiebeleid duidelijk wordt beschreven. Ook op de website van de instelling is informatie voor familie herkenbaar aanwezig.

Indien de familie kritische bedenkingen heeft bij de wijze waarop zij betrokken wordt bij de behandeling van hun familielid of bij de inhoud hiervan, kunnen zij steeds terecht bij de leidinggevende van de afdeling of de algemene directie van De Spiegel. Indien gewenst kan de familie ook met haar ongenoegen en twijfels terecht bij de ombudsvrouw Kris Bruyninckx (kris.bruyninckx@overlegplatformgg.be)

Verdere ontwikkeling van het familiebeleid

Om het familiebeleid verder te ontwikkelen, krijgen de hulpverleners van de Spiegel regelmatig bijscholing in samenwerken met en ondersteunen van familie en naasten. Een regelmatige bevraging van familie laat zien hoe de verschillende afdelingen van de Spiegel het doen op vlak van familiebeleid en waar de belangrijkste kansen voor verbetering zitten. 

Verslaafd, wat nu?

Bij De DrugLijn kan je terecht met al je vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken. Voor informatie, een eerste advies of voor adressen voor hulp en preventie. Anoniem, zonder te oordelen of te veroordelen. Er zijn ook zelftests beschikbaar.

In een ander land

De Spiegel werkte een "reisgids" voor ouders van kinderen met een verslavingsprobleem uit.

U kan dit boekje gratis downloaden als pdf.

Je kan een papieren versie (86 blz) ook aanvragen via info@despiegel.org.