Skip navigation

GEZOCHT VOOR EEN BOEIENDE JOB: LOKALE PROJECTCOÖRDINATOR

| Vacature
 

Het CGG Vlaams-Brabant Oost, De Spiegel, het MSOC Vlaams-Brabant en De Centrale Gevangenis Leuven zoeken een

 lokale projectcoördinator ( gezondheidszorgberoep, M/V/X, deeltijds – 19 u*)

voor het pilootproject drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie

in de gevangenis van Leuven Centraal.

*De functie bevat minimaal 19u maar kan in overleg uitgebreid worden met 30 tot 50% klinisch werk.
 

Je functie

Je ontwikkelt in samenwerking met andere medewerkers en onder supervisie van een stuurgroep een drughulpverleningsprogramma voor personen in een detentie met een middelen gerelateerde problematiek. Dit houdt onder meer in dat een zorgtraject op maat van de gedetineerde wordt uitgewerkt, dat gelijkwaardig is aan de zorg in de vrije samenleving, dit rekening houdend met de specifieke omstandigheden op het vlak van detentie en de actuele zorgcontext. Dit zorgtraject impliceert het mobiliseren van externe partners van de gevangenis en het creëren van een permanente liaisonfunctie tussen alle actoren die betrokken zijn bij het zorgtraject van de gedetineerde, zowel binnen als buiten de gevangenis. Dit zorgtraject wordt ook verzekerd voor gedetineerden die hun straf hebben uitgezeten en die binnen de gevangenis in het project waren opgenomen.
Je vervult samen met het team volgende opdrachten:
- De invoering van een identificatiestrategie van gedetineerden met psychoactieve middelen gerelateerde problematiek door het gebruik van een uniform screeningsinstrument. Dit instrument zorgt voor een vlottere en meer adequate doorverwijzing en begeleiding op basis van de ernst en complexiteit van de problematiek en zorgt voor de uitbouw van een betere opvang en doorverwijzing van de inkomende gedetineerden.
- De implementatie van een globale aanpak voor de opvang en behandeling van de omschreven doelgroep met aandacht voor zorg op maat van elke gedetineerde en zorgcontinuïteit. Dit omvat zowel aanklampend en motivationeel werk, een individueel en een groepsaanbod ( wat hervalpreventie en peersupport omvat), door te zorgen voor aanwezigheid in de secties, en de contacten te versterken met relevante interne en externe actoren van de gevangenis.
- Het ondersteunen van de gedetineerden en het bevorderen van de betrokkenheid van personeel in de gevangenis rond psychoactieve middelen gebruik door middel van informatie, opleidingen of sensibilisatie
- Het vormen en ondersteunen van het personeel van de projectmedewerkers en de medische dienst en andere betrokken actoren inzake de begeleiding van /zorg voor gedetineerden met een psychoactieve middelen gerelateerde problematiek en de specificiteit van druggebruik in de gevangenis
- Het stimuleren van een vlotte samenwerking en een betere uitwisseling van informatie en kennis tussen de betrokken ( interne en externe) hulpverleners van de gedetineerde met het oog op een betere continuïteit van zorg, en dit zowel tijdens als na de detentieperiode
- Het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek om reeds bestaande evidence te toetsen aan nieuwe praktijkervaringen
- Het formuleren van aanbevelingen voor verdere optimalisatie van het project.
- Het opmaken van rapporteringen over de stand van zaken van het project aan de federale overheid.

- Je maakt deel uit van een stuurgroep die samengesteld is uit leden van het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL, leden van de DG EPI van de FOD Justitie en de projectverantwoordelijken van het project ‘drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie’.

Je werkt voor het grootste gedeelte van je tijd vanuit de centrale gevangenis in Leuven

Je functieprofiel

Je beschikt over een diploma conform de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (10 mei 2015) en je bent erkend als gezondheidszorgberoep, bij voorkeur als  erkende psycholoog of verpleegkundige.

Je competenties

Kerncompetenties

samenwerken: actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, verbindingen kunnen leggen tussen verschillende organisaties die direct en indirect betrokken zijn bij dit project

 

eigenaarschap: individuele verantwoordelijkheid tonen voor het eigen leerproces, de eigen resultaatsgebieden en deze van het project, een grote draagkracht vertonen.

 

flexibiliteit: zijn gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de personen waarmee men geconfronteerd wordt met het oog op het bereiken van een bepaald doel, een brede interesse hebben en creatief op zoek naar nieuwe wegen op zowel bekende als minder bekende terreinen.

 

cliënt- en klantgerichtheid: het afstemmen van zijn acties op de gevoeligheden, behoeften en wensen van gedetineerden, externe en interne medewerkers, een goed inzicht hebben in de behoeften en de noden van gedetineerden

 

integriteit: algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen volgen, in woord en gedrag

 

Functiegebonden competenties:

verantwoordelijkheidszin: zich op een plichtsbewuste manier engageren om de eigen resultaten én die van het project te realiseren en gemaakte afspraken na te komen, deontologisch en administratief zorgvuldig zijn

 

omgaan met verschil beschouw je als een kracht en werken met verschillen vind je bijzonder interessant.

 

participatief leiden: uitnodigen van medewerkers tot mee denken, mee praten, mee beslissen bouwend op  de taakvolwassenheid van de medewerkers en vanuit een ondersteunende houding

 

openheid en communicatie: onbevooroordeeld en ongedwongen open staan voor de omgeving, gemaakte afspraken breed kunnen communiceren

 

strategische handelen: focus op visieontwikkeling, doel en richting geven; een lange termijn visie kunnen ontwikkelen in functie van een continu veranderende omgeving en ze concreet kunnen maken in doelstellingen en acties

 

netwerkgericht werken: actief deelnemen aan netwerken rond verslavingszorg, actief mee uitbouwen van een intern netwerk.

 

Wij bieden

- Een boeiende en uitdagende werk- en leeromgeving.

- Een contract van onbepaalde duur.

- We nemen maximum 10 jaar relevante anciënniteit over

- Verloning volgens de vastgelegde barema’s (PC 331.00.20, IFIC 16+, IFIC 16)

- Een interessante verlofregeling met gradueel extra verlof volgens leeftijd

- Solliciteren doe je door een motivatiebrief met CV vóór 29/09/2023 te richten aan Linda De Valck, directiesecretariaat, via mail vzw@cgg-vbo.be. Voor meer informatie kan je terecht bij Bart Van Hoof (bart.vanhoof@cgg-vbo.be ) beleidsverantwoordelijke. Gesprekken vinden plaats op woensdag 04/10/2023 (namiddag) in het CGG Vlaams-Brabant Oost, Kapucijnenvoer 16 te 3000 Leuven.

Terug
collegasgezocht.png